Privacy policy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Mixon AB är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet
med gällande EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk
levande person. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av
personuppgifter, så som insamling, registrering, vidarebefordran, analysering, lagring.

Insamling av information
Som personuppgiftsansvarig tar Mixon AB ansvar för alla personuppgifter som du
lämnar till oss, eller i vår webshop, eller som vi samlar in, eller får ta del av vid
förfrågan eller köp.

Mixons kontaktuppgifter:
Mixon AB
Traktorgatan 5, SE-442 40 Kungälv, Sverige
E-post: info@mixon.se
Organisationsnummer: 556207-1372
VD och behörig företrädare; Jan-Willem Pijl

Vilka uppgifter behandlar vi?
Mixon AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, t ex namn, adress,
yrkesbefattning, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer/VAT-nr,
betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller
som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, (t ex
korrespondens mellan dig och Mixon eller teknisk information om hur du
interagerat med Mixon AB.)

Varför behöver vi dina uppgifter?
Mixon AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att fullfölja våra åtaganden
mot dig, som kund/leverantör/myndighet/samarbetspartner etc. Vi kan även
behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller
förordningar, eller för att skydda dina intressen. I vissa fall kan vi behöva ditt
samtycke för att få utföra behandlingen. Om det blir aktuellt kommer du att få
klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Hur hanterar vi dina uppgifter och hur länge sparar vi dem?
Dina uppgifter används av behörig person på Mixon AB och sparas på servrar
i Sverige. Uppgifterna behandlas av Mixon AB och våra personuppgiftsbiträden.
I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om
det inte krävs för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, förordning eller
myndighetsbeslut, eller för att skydda våra, eller tredje parts rättigheter.
Uppgifterna sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt för uppgiftens
syfte, eller utifrån krav i lag/förordningar.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade. Du har
också i vissa fall rätt att få dina personuppgifter borttagna. Önskar du använda
dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@mixon.se.